Ročníkové práce

Témy ročníkových prác pre 3.ročník:

 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Slovenský jazyk

Vybrané slová v príbehoch a básňach.

 

Mgr. J.Koštialiková

Mgr. A.Hýllová

 

 

Veršovaná abeceda.

 

Vzdelávacia oblasť:  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Matematika

Ilava a jej okolie v číslach.

Mgr. J.Koštialiková

Mgr. A.Hýllová

 

Vzdelávacia oblasť: PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Prírodoveda

Plynutie času.

 

Mgr. J.Koštialiková

Mgr. A.Hýllová

 

 

Tajomný vesmír.

 

Technické objavy, ktoré ma zaujali.

 

Čo vidím, cítim, počujem.

 

Lietanie s vtákmi.

 

Chcem byť zvieratkom.

 

Elektrina - dobrý sluha, zlý pán.

Vlastiveda

Krajina okolo mňa.

 

Mgr. J.Koštialiková

Mgr. A.Hýllová

 

 

Krásy našich hôr.

 

Po stopách hymny SR.

 

Slávne mestá Slovenska.

Základné informácie:

 • ročníková práca má vychádzať zo záujmu žiaka
 • nemá byť odpisom odstavcov  kníh
 • má obsahovať vlastné formulácie získaných informácií, vlastné názory žiaka
 • tému si môže zvoliť aj žiak sám, musí však byť nadstavbou k preberanému učivu (vhodné odkonzultovať s učiteľom)
 • na jednej ročníkovej práci môžu spoločne pracovať aj 2-4 žiaci (ročníkový projekt)
 • rozsah: 3 strany + titulná strana ( tá obsahuje názov školy, tému, meno konzultanta, meno žiaka, školský rok, triedu)
 • žiak odprezentuje svoju prácu vlastnými slovami (3-5 min.), o textové spracovanie alebo PowerPointovú prezentáciu sa len opiera

 Harmonogram:

 • do konca októbra 2013 žiak nahlási učiteľovi vybranú tému
 • 1x mesačne konzultuje svoju prácu s učiteľom
 • do konca apríla 2014 odovzdá svoju prácu učiteľovi
 • v máji prebehnú triedne kolá ročníkových prác (žiak prácu odprezentuje pred svojou triedou)
 • 5.6.2014 sa uskutoční školská konferencia, na ktorú postúpia najlepšie práce z triednych kôl
 • jún 2014 – výstava najlepších prác pre verejnosť